VTC Now | Chợ Vinh là trung tâm thương mại có lịch sử lâu đời và sầm uất bậc nhất Nghệ An,. Nhưng từ sau Tết Nguyên đán, chợ Vinh trở nên ế ẩm, hàng trăm ki ốt phải đóng cửa vì vắng bóng người mua.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

7 COMMENTS

 1. Tìm 1 nhà thầu siêu tốc như vin vậy…chuẩn bị tiền nong cho tốt vào..sau đó dở chợ ra xây lại nhân lúc ế ẩm làm 1 phát cho xong luôn..nếu làm nhanh chỉ 3 tháng là xong..bà con lại dọn vào bán tiếp..chỉ sợ các bố cán bộ lại tính chuyện bỏ túi riêng thôi..

 2. 争取正义与和平的世界公民运动。
  世界公民,请抗议,游说,要求您的政府要求世界卫生组织(WHO),联合国安全理事会(UN)和世界各地的著名实验室仔细研究以得出非常明确的结论:
  1 /确实,COVID-19病毒是一种Corona病毒,它是从中国武汉的商业野生动物市场从动物传播给人类的吗?
  2 /这些病毒是否确实是源自武汉省中国军事实验室的病毒,可用于生产生物武器?这个实验室离野生动物贸易市场不远,大约500米。
  3 /如果COVID-19病毒是人为造成的,世界上的每个公民都应要求您居住的国家/地区的所有政府作出决定,并声明:
  a)谴责中国共产党统治国家并制造了COVID-19病毒,目的是挑起一场生物战争以铲除所有非中国国家,从而垄断和治理地球?
  b)严格隔离中国共产党与世界上所有国家一样,已经隔离了COVID-19病毒。
  c)对于因COVID-19病毒给与人类生活以及经济问题,金融,工业,环境和社会有关的灾难而遭受破坏的国家,中共应承担赔偿责任…
  d)是否有必要挽救所有被中国独裁统治所侵略,统治和压制的中国人民和世界各国人民,例如蒙古,新疆,满族,藏族,甚至中国人,那些热爱自由,正义,和平的人…
  自由世界的所有国家必须团结一致并密切合作,以解散中国共产党,赋予全世界生命权,对和平,自由,民主,繁荣和幸福的渴望为了人类…

  WORLD MOVEMENT FOR JUSTICE AND PEACE.
  Citizens of the world, please protest, lobby, require your government to ask the World Health Organization (WHO), the United Nations Security Council (UN) and renowned laboratories around the world, must studied very closely to have a very clear conclusion:
  1 / Is it true that the COVID-19 virus is a Corona virus which is transmitted from fauna to humans, from the commercial wildlife markets in Wuhan, China?
  2 / Is it true that these viruses are viruses originating from the Chinese military laboratories in the province of Wuhan, which will be used to produce biological weapons? This laboratory is not far from the wildlife trade market, about 500 meters away.
  3 / If the COVID-19 virus was created from human hands, each citizen of the world should ask all the governments of the countries in the world where you live to be responsible for deciding, to declare:
  a) Condemn the Chinese Communist Party for having ruled the country and created the COVID-19 virus with the aim of provoking a biological war to eradicate all non-Chinese countries, in order to monopolize and govern planet earth?
  b) Strict isolation The Chinese Communist Party, like all countries in the world, have isolated the COVID-19 virus.
  c) The Chinese Communist State is subject to compensation for all damage in countries devastated by the COVID-19 virus linked to human life as well as to economic problems, finance, industry, environment and society …
  d) If it is necessary to save all the Chinese people and all the people of the countries of the world which were invaded, dominated, repressed by the Chinese dictatorship, like the people Mongolia, Xinjiang, the Manchus, the Tibetans and even the Chinese themselves, those who love freedom, justice, peace …
  All the nations of the free world must unite and work closely to dissolve the Chinese Communist Party, to give the right to life, the desire for peace, freedom, democracy, prosperity and happiness for all over the world and for humanity …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here