Luật đất đai 2017 – Luật Nhà ở 2017 , Luật xây dựng 2016 – 2017
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT ĐẤT ĐAI – LUẬT NHÀ Ở
VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở; Phần II. CHÍNH SÁCH HỖ
TRỢ NHÀ Ở, MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở;
Phần III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG;
Phần IV. QUY CHẾ QUẢN LÝ XÂY DỰNG, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, NHÀ CHUNG
CƯ; Phần V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIỆC XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI;
Phần VI. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ.
Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực đất đai, nhà ở. Sách
được in với hình thức đẹp, khổ 20 x 28 cm, dày 416 trang.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here