KHOẢNG LÙI SÔNG RẠCHTP. HỒ CHÍ MINH

Số: 22/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2017
QUYÉT ĐỊNH
Ban hành về Quy định về quản lý, sử dụng hành lang
trên bờ sông, suối, kênh rạch, mương và hồ công cộng
thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng
6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính
phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ ChíMinh;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Nguồn: https://batdongsancom.com

Xem thêm bài viết khác: https://batdongsancom.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here